การออกแบบวางผังอาคารที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร หรือ อาคารเพื่อการเกษตรพื้นที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารในระดับพื้นฐาน