ระบบวิศวกรรมพื้นฐานทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับอาคารในแนวราบที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร