ทำความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๒ และ ๓ มิติในระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง Understanding the building information modeling (BIM.) technology. Learning and practice software program which support BIM concept. The usage of computer tool aided building design and drafting for 2 and 3 dimensions in the level of fundamental to intermediate skill.

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ และ อาคารพักอาศัยรวม ที่มีความซับซ้อนในการออกแบบ การเขียนแบบขยาย และรายละเอียดประกอบแบบ การฝึกปฏิบัติการออกแบบ นำเสนอและเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) Furniture and Interior Environmental Design in large Residential and Common Housing Buildings with complex and Sophisticated in design. Detail Drawing and Specification. Design practice, Presentation and Drawing with Building Information Modeling (BIM) Software.