สาขาออกแบบเครื่องเรือนและสภาพแวดล้อมภายใน

Autodesk Certified Associate (ACA)

Designed for students in higher education and other candidates with essential knowledge and skills in Autodesk software who are ready to enter the job market or improve their positioning in pursuit of a new career path. 

Requirements: Approximately 150 hours of relevant Autodesk software experience.

Autodesk Certified User (ACU)

Developed for secondary students and non-English speakers in all industries, and those using Maya & 3ds Max, this certification validates and highlights foundational Autodesk software skills and knowledge.

Requirements:  150 hours of relevant Autodesk software experience. Exams offered by Certiport

Autodesk Certified Professional (ACP)

Developed for candidates who have advanced skills and can solve complex challenges in workflow and design, this professional-level certification helps candidates stand out and succeed in a competitive job market.

Requirements: 400 hours to 1,200 hours of relevant Autodesk software experience.

Autodesk Certified Expert (ACE)

Created for candidates who want to showcase their in-depth software knowledge and comprehensive abilities, the expert-level certification signals leadership and a commitment to mastering new and advanced skills.

Requirements: 400 hours to 1,200 hours of relevant Autodesk software experience.

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ และนำเสนองานตกแต่งภายในอาคาร ๒ และ ๓ มิติสำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ การเตรียมความพร้อมการสอบใบรับรอง (Revit Architecture Certified)


ทำความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ และนำเสนองานตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย ๒ และ ๓ มิติสำหรับอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่
ทำความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ และนำเสนองานตกแต่งภายในอาคาร ๒ และ ๓ มิติสำหรับอาคารสาธารณะขนาดเล็ก Understanding the building information modeling (BIM.) technology. Learning and practice software programs which support the BIM concept. The usage of computer tools aided Interior design drafting and presentation for 2 and 3 dimensions for Small Public Buildings.

ทำความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ และนำเสนองานตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย ๒ และ ๓ มิติสำหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก Understanding the building information modeling (BIM.) technology. Learning and practice software program which support BIM concept. The usage of computer tool aided Interior design drafting and presentation for Home Interior Design 2 and 3 dimensions for Small Residential Building.