**สำหรับนักศึกษา ID ปี ๑ เท่านั้น**

การออกแบบวางผังอาคารที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลพื้นที่รวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร หรือ อาคารเพื่อการเกษตรพื้นที่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร การใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารในระดับพื้นฐาน

The private “home design” with area under 150 Square meters or “Barn design” with area under 400 Square meters. The usage of software computer aided design and drafting for 3 dimensions with Building Information Modeling (BIM.) technology in fundamental level.