ทำความเข้าใจเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนแนวคิดแบบจำลองสารสนเทศอาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๒ และ ๓ มิติในระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง Understanding the building information modeling (BIM.) technology. Learning and practice software program which support BIM concept. The usage of computer tool aided building design and drafting for 2 and 3 dimensions in the level of fundamental to intermediate skill.